Regulamin

Regulamin

I.Zasady ogólne:

 1. Administratorem i twórcą systemu do prowadzenia dzienników internetowych zwanych dalej blogami jest  Mariusz Małachowski (Właściciel).
 2. Użytkownicy blogów zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz do prawidłowego i zgodnego ze wskazówkami wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Po opublikowaniu wszystkie teksty i blogi należą do właściciela portalu.

II.Formularz rejestracyjny:

 1. Wysyłając formularz rejestracyjny, użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Mariusz Małachowskiego w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 3. Blog może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

III.Ograniczenia techniczne i merytoryczne:

 1. Użytkownikiem bloga może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę rodziców.
 2. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą bloga.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania systemu do prowadzenia blogów bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie po uprzednim powiadomieniu użytkowników. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach www.blogpro.pl.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu blogów bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia i zmiany w dowolnej chwili opłat za dowolne z oferowanych funkcji.
 7. Właściciel ma prawo wyświetlania reklam w systemie blogowym.

IV.Właściciel może usunąć bloga bez ostrzeżenia, jeśli:

 1. blog nie był używany w ciągu ostatnich 8 tygodni (nie została zamieszczona żaden nowy wpis poleceniem ‘dodaj wpis’) – ten punkt nie dotyczy blogów których właściciel opłacił dłuższy okres użytkowania;
 2. nazwa bloga jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
 3. blog wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej netykiety;
 4. blog używany jest do propagowania treści szowinistycznych, nawołujących do nienawiści do innych narodów, faszystowskich, nazistowskich, antysemickich.
 5. na blogu są umieszczone symbole odwołujące się do ww ideologii, takie jak swastyka, krzyże celtyckie, inne symbole oznaczające rasizm i podobne ideologie.
 6. blog używany jest do propagowania treści pornograficznych,
 7. dane podane w formularzu rejestracyjnym nie są zgodne ze stanem faktycznym.

V.Przeniesienie odpowiedzialności:

  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji;
 2. sposób, w jaki będą wykorzystywane blogi przez użytkowników;
 3. treści i inną zawartość umieszczanych na blogu wiadomości znajdujących się na serwerze (wiarygodność treści blogów nie jest kontrolowana). Całkowita odpowiedzialność za treści i zawartość bloga ponosi użytkownik bloga z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem;
 4. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika;
 5. przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy;
 6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi.

VI.Ochrona danych:

 1. Właściciel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych.
 2. Właściciel nie będzie udostępniała danych identyfikacyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, nie będzie ich również odsprzedawała.
 3. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.